Sharpe's Pipit or Macronyx sharpei

Sharpe's Pipit or Macronyx sharpei

Sharpe’s Pipit or Macronyx sharpei is sitting on a log

by
by
by
by
by
by