White onions on a white background

White onions on a white background

White onions on a white background and a white surface

by
by
by
by
by
by