Senior man threading a needle

Senior man threading a needle

Macro image of a needle and cotton thread as senior man with glasses tries to thread the cotton

by
by
by
by
by
by