Round Island skink or Telfair's skink, Leiolopisma telfairii, in front of white background

Round Island skink or Telfair's skink, Leiolopisma telfairii, in front of white background

Round Island skink or Telfair’s skink, Leiolopisma telfairii, in front of white background

by
by
by
by
by
by