rough iron pyrite stone on black

rough iron pyrite stone on black

macro shooting of natural rock specimen – rough iron pyrite (fool’s gold) stone on black granite background

by
by
by
by
by
by