rough iron pyrite stone isolated

rough iron pyrite stone isolated

macro shooting of natural rock specimen – rough iron pyrite (fool’s gold) stone isolated on white background

by
by
by
by
by
by