Caterpillar of Euthrix potatoria on a white background

Caterpillar of Euthrix potatoria on a white background

Caterpillar of Euthrix potatoria isolated on a white background

by
by
by
by
by
by