Beetle (Oxythyrea funesta) on a white background

Beetle (Oxythyrea funesta) on a white background

Beetle (Oxythyrea funesta) isolated on a white background

by
by
by
by
by
by